Η Οδοντιατρική Σχολή Πρωταθλήτρια!

Τα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας της Οδοντιατρικής Σχολής της Αθήνας, που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα της σεζόν 1987-88. Το στιγμιότυπο έχει ληφθεί ακριβώς μετά από τη βράβευσή τους, που έγινε στην κεντρική αίθουσα τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

Προϋπολογισµός του Δήμου Αιγάλεω για το 2015


Όπως αναφέρει ανακοίνωση  στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, ο Προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2015 ψηφίσθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµ. 263/2014  απόφασή του, σύµφωνα µε το άρθρο 159 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Άρθρο 1 του N. 3463/06) σε συνδυασµό µε τα άρθρα 65 και 266 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»

Η συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισµού του Δήμου Αιγάλεω, η οποία κατά την κείμενη νομοθεσία πρέπει να δημοσιευτεί σε σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα καθώς και να αναρτηθεί της στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, είναι η εξής:  


 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ για το έτος 2015
ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ
Τακτικά έσοδα
61.370.074,63€
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
11.494.526,65€
Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)
840.070,00€
Αµοιβές και παροχές τρίτων
3.559.143,64€
Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα
466.709,06€
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

Προµήθειες - αναλώσεις υλικών
1.115.050,00€
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
17.052.753,65€
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα
43.510.671,80€
Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.
2.664.946,73€
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου, Ασφαλιστικών φορέων και τρίτων
4.459.587,60€
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
20.911.743,46€
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου οικονομικού έτους
4.617.659,92€
Αγορές
1.906.879,52€
Επιχορηγήσεις προοριζόµενες για επενδύσεις
5.501.355,78€
Έργα
6.139.879,33€
Μελέτες
1.284.023,62€
Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων
24.182,91€
Αποθεµατικό
398.161,71€
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ
94.074.501,58€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
94.074.501,58€


 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο άθλος των νέων του «ματωμένου» Νοέμβρη.

  Η εξέγερση του Νοεμβρίου του ’73 συσπείρωσε το λαό, αφύπνισε πολλές συνειδήσεις που έως τότε αποδέχονταν τη δικτατορία ή είχαν συμβιβαστεί...