70 χρόνια Α.Ο. Αιγάλεω City

Με την ευκαιρία του σημαντικού επιτεύγματος της ομάδας της πόλης μας –η οποία επέστρεψε στη Γ΄ Εθνική κατηγορία- αλλά και με την ευτυχή συγκυρία της συμπλήρωσης 70 ετών δράσης του ιστορικού «Α.Ο. Αιγάλεω», ένα νέο, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο – λεύκωμα εκδόθηκε και κυκλοφορεί ήδη.

Το 80-σέλιδο βιβλίο του κ. Νίκου Δημ. Νικολαΐδη με τίτλο «70 χρόνια Α.Ο. Αιγάλεω (1947 – 2017)» περιέχει πλήθος ιστορικών στοιχείων από την πορεία του συλλόγου, αλλά και της ίδιας της πόλης. Επιπλέον, την έκδοση διανθίζουν 60 πρωτότυπα σχέδια του συγγραφέα, στιγμιότυπα από αγώνες του Αιγάλεω κατά τη δεκαετία του ’80.

Για παραγγελίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 6975816818 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο aNwDyNos@gmail.com

Για να δείτε το video από την παρουσίαση του βιβλίου, πατήστε ΕΔΩ


Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Προϋπολογισµός του Δήμου Αιγάλεω για το 2015


Όπως αναφέρει ανακοίνωση  στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, ο Προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2015 ψηφίσθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµ. 263/2014  απόφασή του, σύµφωνα µε το άρθρο 159 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Άρθρο 1 του N. 3463/06) σε συνδυασµό µε τα άρθρα 65 και 266 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»

Η συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισµού του Δήμου Αιγάλεω, η οποία κατά την κείμενη νομοθεσία πρέπει να δημοσιευτεί σε σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα καθώς και να αναρτηθεί της στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, είναι η εξής:  


 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ για το έτος 2015
ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ
Τακτικά έσοδα
61.370.074,63€
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
11.494.526,65€
Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)
840.070,00€
Αµοιβές και παροχές τρίτων
3.559.143,64€
Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα
466.709,06€
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

Προµήθειες - αναλώσεις υλικών
1.115.050,00€
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
17.052.753,65€
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα
43.510.671,80€
Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.
2.664.946,73€
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου, Ασφαλιστικών φορέων και τρίτων
4.459.587,60€
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
20.911.743,46€
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου οικονομικού έτους
4.617.659,92€
Αγορές
1.906.879,52€
Επιχορηγήσεις προοριζόµενες για επενδύσεις
5.501.355,78€
Έργα
6.139.879,33€
Μελέτες
1.284.023,62€
Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων
24.182,91€
Αποθεµατικό
398.161,71€
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ
94.074.501,58€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
94.074.501,58€


 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου