Η Οδοντιατρική Σχολή Πρωταθλήτρια!

Τα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας της Οδοντιατρικής Σχολής της Αθήνας, που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα της σεζόν 1987-88. Το στιγμιότυπο έχει ληφθεί ακριβώς μετά από τη βράβευσή τους, που έγινε στην κεντρική αίθουσα τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

Απασχόληση 80ανέργων της περιοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΟικοΣτηρίζω του Δήμου Αιγάλεω


ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

 
ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ


 Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας» με διακριτικό τίτλο « ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ» που υλοποιείται στο Δήμο Αιγάλεω και εντάσσεται στη  δράση  3:   «Τοπικές  δράσεις  κοινωνικής  ένταξης  για ευάλωτες ομάδες»  της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»  του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»,  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ανέργους, εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης «ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ».

 

1. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης:

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 80 ανέργων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 με χαμηλά τυπικά προσόντα, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών άτομα σε κατάσταση φτώχειας ή επαπειλούμενα από φτώχεια και μετανάστες) της  περιοχής του Δήμου Αιγάλεω και ευρύτερα της Δυτικής Αθήνας, αξιοποιώντας  σε  μεγάλο  βαθμό  την κεντροβαρικότητα του Δήμου  (μετρό, κεντρικοί οδικοί άξονες εθνικής εμβέλειας, ) και δίνοντας έμφαση στις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στο προνομιακό πεδίο της οικοτεχνίας, εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, και της εξωτερικής φροντίδας κατοικιών και  κήπων .

 Ειδικότερα, στόχος είναι οι ωφελούμενοι να δημιουργήσουν επιχειρήσεις ατομικές ή κοινωνικές ή και να προωθηθούν στην αγορά εργασίας σε θέσεις σχετικές με την κατασκευή ή συντήρηση κήπων & μικροκαλλιεργειών, τη συλλογή ανακυκλώσιμων συσκευών, τη συντήρηση και ελαιοχρωματισμό εξωτερικών όψεων κτιρίων και τη μεταποίηση σε κλίμακα οικοτεχνίας, με απώτερο στόχο την πράσινη ανάπτυξη της περιοχής και τη βελτίωση της εικόνας της.

Έμφαση θα δοθεί τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων κοινωνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

2. Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης:

Η προώθηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός πλέγματος επιμέρους δράσεων, που θα υποστηρίξουν πολύπλευρα τους ωφελούμενους και οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • Δικτύωση των ωφελούμενων με επιχειρήσεις της περιοχής που δραστηριοποιούνται στους προαναφερόμενους τομείς
  • Επιμόρφωση ωφελούμενων στα εξής αντικείμενα:

Ø  Συλλογή, διαχείριση και ανακύκλωση υλικών και απορριμμάτων

Ø  Ελαιοχρωματισμός εξωτερικών όψεων κτιρίων

Ø  Παραγωγή Μεσογειακών Παραδοσιακών Προϊόντων

Ø  Κηποτεχνία και καλλιέργεια σε ταράτσες και μπαλκόνια

Ø  Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία

  • Παροχή επαγγελματικής Συμβουλευτικής - Ψυχολογικής στήριξης ωφελουμένων
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και συμβουλευτική

·         Υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους

·         Συμβουλευτική υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων που θα προσλάβουν ωφελούμενους

3. Εταίροι της ΑΣ

 

-          Συντονιστής: Ψυχομετρική Εταιρεία Προηγμένων Εφαρμογών Συστημάτων Διοίκησης ΕΠΕ Ison Psychometrica

-          Δήμος Αιγάλεω

-          Ένωση εμπόρων, βιοτεχνών & επαγγελματιών Αιγάλεω

-          Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ Α.Ε.

-          Μ.Κ.Ο. PRAKSIS

-          ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις αντίστοιχες με τη φύση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης και της άμεσης συνεργασίας τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του.

 

4.Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

Επίσης, θα πρέπει να έχουν ακολουθήσει και ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης υποστήριξης από Εργασιακό Σύμβουλο και λάβει από την Τοπική Υπηρεσία ή το ΚΠΑ του ΟΑΕΔ της περιοχής όπου είναι γραμμένοι ειδικό παραπεμπτικό.

β) ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων:

· Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα: νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.

 

· Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια: νοούνται τα άτομα εκείνα με ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχιας στην Ελλάδα από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Σύμφωνα με αυτή, το σημερινό χρηματικό όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 7.178 ευρώ ανά άτομο και σε 15.073 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορία ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος. Σε περίπτωση απορίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας).

 

· Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών: νοούνται τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη ανατροφής για ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανηλίκου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή. Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

 

· Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες

Μετανάστες : Στην εν λόγω ομάδα νοούνται τα άτομα που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς “οικονομικής μετανάστευσης”. Η έννοια του οικονομικού μετανάστη περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα που έχουν μετακινηθεί στην Ελληνική επικράτεια προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης των 27 κρατών μελών. Για τη συμμετοχή τους απαιτείται άδεια παραμονής σε ισχύ.

Πρόσφυγες : Τα άτομα που εγκατέλειψαν τη χώρα προέλευσής τους για λόγους πολιτικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς ή λόγους εθνικότητας και οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν σε αυτή διότι απειλούνται με διωγμό. Τα άτομα της εν λόγω ομάδας θα πρέπει να έχουν αναγνωρισμένη προσφυγική ιδιότητα.

Παλλινοστούντες : Τα άτομα που φέρουν ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από αρμόδια αρχή που έχει αποφανθεί για την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου και προέρχονται από μακρόχρονη παραμονή σε χώρα εκτός Ελλάδος (κυρίως από την πρώην ΕΣΣΔ ή άλλη ανατολική χώρα).

 

5.Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής

2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ

4. Παραπεμπτικό από το ΚΠΑ ή την Τοπική Υπηρεσία ΟΑΕΔ, όπου είναι εγγεγραμμένος

4. Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας

5.Φωτοτυπία τίτλων σπουδών(π.χ. απολυτήριο λυκείου, πτυχίο πανεπιστημίου)

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα 2012

7. Πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης

8. Έγγραφο που να πιστοποιεί την ένταξη σε κάποια από τις προαναφερόμενες Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων  

         

6.Διαδικασία επιλογής:

 

Έπειτα από την συλλογή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων κάθε αίτησης (απόρριψη αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόσκληση) και κατόπιν οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη από  Επιτροπή υποδοχής - ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και τήρησης των κανόνων – κριτηρίων επιλογής των ωφελουμένων.

Η αξιολόγηση της αίτησης κάθε υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Επιλογής των ωφελουμένων που θα αποτελείται από εκπροσώπους των εταίρων της σύμπραξης και του τοπικού ΟΑΕΔ η οποία θα κάνει την τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και επιλαχόντες. Οι κατάλογοι με τα ονόματα των επιτυχόντων και των επιλαχόντων θα κοινοποιηθούν στο ΚΠΑ, στον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής και στην Αναθέτουσα Αρχή.

 

7.Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα δικαιολογητικά και να προμηθεύονται το Έντυπο της Αίτησης από την:

Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγάλεω

Ελλησπόντου και Μάρκου Μπότσαρη

1ος όροφος

καθημερινά από τις 9:00-14:00

όπου και θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

τηλ. 210 5697900 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρωτοπόροι Έλληνες Οικολόγοι

  Άγις Θέρος (εφ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 22.4.1961) ( Γράφει ο Νίκος Δ. – Θ. Νικολαΐδης ) Τα σημερινά προβλήματα της μόλυνσης του περιβάλλοντος (τρύπα τ...